Connect with us
lazada

ภูฏานอาจเผชิญ “สึนามิจากฟ้า” เมื่อโลกร้อน-ธารน้ำแข็งละลาย

ข่าวล่ามาไว

ภูฏานอาจเผชิญ “สึนามิจากฟ้า” เมื่อโลกร้อน-ธารน้ำแข็งละลาย

  โลกร้อนอาจทำให้เกิดภาวะธารน้ำแข็งล้นบริเวณแนวเทือกเขาหิมาลัย ส่งผลให้ภูฏานอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นสึนามิจากเทือกเขาน้ำแข็งในอนาคต

ข่าวน่าสนใจ:

To Top