Connect with us
prepo fiber

สธ.ตรวจ "ลูกอม-หมากฝรั่ง" พบ 9% ไม่ผ่านมาตรฐาน ผสมสีเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ข่าวล่ามาไว

สธ.ตรวจ "ลูกอม-หมากฝรั่ง" พบ 9% ไม่ผ่านมาตรฐาน ผสมสีเป็นอันตรายต่อร่างกาย

  สธ.ตรวจ “ลูกอม-หมากฝรั่ง” ในท้องตลาดเกือบ 1,000 ตัวอย่าง พบ 9% ไม่ผ่านมาตรฐาน ผสมสีเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ข่าวน่าสนใจ:

To Top