Connect with us
prepo fiber

เที่ยวบินซีแอตเติลต้องวนกลับด่วน เหตุ “ลืมหัวใจ” ไว้บนเครื่อง

ข่าวล่ามาไว

เที่ยวบินซีแอตเติลต้องวนกลับด่วน เหตุ “ลืมหัวใจ” ไว้บนเครื่อง

   เที่ยวบินสายการบินเซาท์เวสต์ ต้องวนกลับไปยังสนามบินต้นทาง หลังจากมีผู้โดยสาร “ลืมหัวใจ” ที่จะนำมาบริจาคผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเอาไว้บนเครื่อง

ข่าวน่าสนใจ:

To Top