Connect with us
prepo fiber

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่

ติดข่าวไทย

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 70 คน การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการนี้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ในการทำงานร่วมกับ อพม. และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวง พม. อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตรงตามสภาพปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมดังกล่าว การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อพม. และภาคีเครือข่าย เป็นปลูกฝังความคิดเรื่องจิตสาธารณะ พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม เป็นการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัด เป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในชุมชน ทำให้บริเวณวัดสะอาด เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทำให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับกำลังใจ สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม มีเครือข่ายในชุมชนคอยช่วยเหลือดูแล

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าวน่าสนใจ:

To Top